feature-top
این مورد از توجهات اتاق ایران و عراق و توجه ویژه این اتاق به مسائلی همچون کسب و کار های نوپا (استارتاپ ها) و تعریف کمیسیون ارتباطات و فناوری ارتباطات ذیل این مجموعه که تنها کمیسیون آی تی محور اتاق های مشترک میباشد باعث شده که عملکرد این اتاق نزد فعالین بخش خصوصی به خوبی ارزیابی و گزارش شود